should i buy my dream car

should i buy my dream car